Polityka prywatności

Prywatność Członka jest dla nas ważna

Ipsos Interactive Services SRL, powszechnie znany jako IIS („IIS”, „my” lub „nas”) jest firmą zarejestrowaną pod adresem: 319 Splaiul Independentei, 1 Sema City Building, Bukareszt, District 6, 060032, Rumunia pod numerem J40/1972/2009. IIS jest częścią ogólnoświatowej grupy firm Ipsos. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które zgromadziliśmy o Członku („Członek”, „Państwo” lub „Państwa”) po dołączeniu do naszego panelu internetowego Ipsos iSay („Panel”), w czasie uczestnictwa w ankietach, korzystania ze strony internetowej dla Członków lub podczas korzystania z aplikacji mobilnej Ipsos iSay.

Tematy:

1. Dlaczego zbieramy informacje od Członków

Głównym celem dla którego zbieramy informacje od naszych Członków jest prowadzenie przez nas badań rynku. Po dołączeniu do naszego Panelu, zawieramy z Członkiem umowę, która podlega przepisom niniejszej Polityki prywatności oraz naszym Zasadom i warunkom.

Aby wypełnić warunki tej umowy poprzez zapraszanie Członków do udziału w odpowiednich ankietach, musimy gromadzić i przetwarzać informacje wymagane podczas rejestracji lub które mogą dodawać Członkowie do swojego profilu na stronie członkowskiej lub które zbieramy zgodnie z Polityką prywatności i przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Te informacje będą także potrzebne do realizacji nagród oraz do kontaktowania się w sprawie jakichkolwiek ankiet. Bardziej szczegółowo zostało to wyjaśnione w naszych Zasadach i warunkach.

Po uzyskaniu zgody Członków zbieramy także informacje szczególnie w przypadku odpowiedzi na jakiekolwiek zaproszenia do udziału w ankietach, które możemy przesłać Członkowi lub które Członek może dostarczyć dobrowolnie. Odpowiedzi na takie ankiety są wyborem Członka. Mogą wystąpić sytuacje, w których prosimy o kolejną lub wyraźną zgodę Członka, jeżeli jest to właściwe i wymagane.

Gromadzimy także dane osobowe od Członka w oparciu o zgodę na pliki cookies (patrz również poniżej w punktach ‎5 i ‎6) i o urządzeniu, z którego może korzystać podczas udziału w naszych badaniach online do celów statystycznych, kontroli jakości, zatwierdzenia, zapobiegania oszustwom i kontroli oszustw.

W czasie trwania członkostwa w Panelu, automatycznie zbieramy informacje o urządzeniu Członka w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, interesów podmiotów zewnętrznych (zazwyczaj klienta lub partnera IIS lub innych Członków), aby zapobiegać oszustwom i w celu prowadzenia kontroli bezpieczeństwa.

Ogólne funkcjonowanie oraz sposób działania Panelu opisano bardziej szczegółowo w naszych Zasadach i warunkach.

2. Jakie dane osobowe zbieramy o naszych Członkach?

Gromadzimy dane osobowe („informacje”) dostarczone drogą elektroniczną oraz w trakcie wypełniania kwestionariusza rekrutacyjnego przez Członka, gdy zdecyduje się dołączyć do Panelu.

W przypadku, gdy proces rejestracji nie zostanie zakończony w prawidłowy sposób, dane osobowe nie będą przez nas przechowywane, poza ograniczonymi informacjami mającymi na celu zapobieganie oszustwom i nadużyciu.

Gromadzimy także informacje, gdy Członek dobrowolnie wypełni jakąkolwiek ankietę, do której został zaproszony lub gdy pozostawi opinię, komentarz lub inne informacje na naszej stronie internetowej dla Członków.

W trakcie uczestnictwa w ankiecie internetowej, zbieramy również pewne pasywne dane do celów związanych z jakością, jak opisano poniżej w paragrafach ‎5 oraz ‎6.

W przypadku niektórych badań, możemy poprosić o dostarczenie pewnych wrażliwych danych osobowych, takich jak ujawnienie swojego pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych lub danych dotyczących zdrowia lub życia seksualnego. Członek nie musi odpowiadać na te pytania. Takie pytania będą zawsze zawierać stwierdzenie „wolę nie odpowiadać”. Odpowiedzi na te pytania pozostaną poufne, chyba że Członek w sposób wyraźny i dobrowolny wyrazi zgodę, aby odpowiedzi na te pytania wraz z danymi osobowymi zostały przekazane do instytucji badawczych, przy czym taki transfer zapewni wartość dodaną związaną z ich analizą badań.

Zbieramy pewne informacje o urządzeniu Członka oraz o sprzęcie i oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu za pomocą plików cookies (zgodnie z definicją poniżej i zgodnie z paragrafem ‎5 poniżej).

W sposób automatyczny przechwytujemy także informacje takie jak adres IP, kraj, w którym znajduje się urządzenie, system operacyjny, ustawienia ekranu, typ przeglądarki oraz to, czy Członek korzysta z programu Flash, czy Java i czy urządzenie ma kamerkę internetową.

3. W jaki sposób wykorzystujemy otrzymane informacje?

Będziemy wykorzystywać zebrane informacje o Członku do:

 • Wypełnienia warunków umowy z naszymi Członkami.
 • Rejestracji wszystkich Członków.
 • Wysyłania zaproszeń do uczestnictwa w ankietach, które odpowiadają Członkowi w oparciu o informacje dostarczone przez niego w odpowiedziach do naszego kwestionariusza(y) rekrutacyjnego(ych) oraz informacje, które mogą zostać później zaktualizowane.
 • Wysyłania wiadomości SMS na telefon komórkowy z kodem weryfikacyjnym, aby zweryfikować aplikację i aktywować konto Członka. W tym celu udostępnimy numer telefonu Członka naszemu zaufanemu dostawcy świadczącemu nam takie usługi, aby skontaktować się z Członkiem za pośrednictwem wiadomości SMS w imieniu IIS (listę zaufanych dostawców można znaleźć tutaj).
 • Wdrażania naszych programów kontroli jakości, zapobiegania i kontroli oszustw, kontroli bezpieczeństwa, identyfikowania, czy Członek jest istniejącym członkiem Panelu lub określania, czy członkostwo Członka jest wynikiem opłaconych reklam. W tym celu udostępnimy pewne informacje o urządzeniu Członka naszym zaufanym dostawcom w celu przeprowadzenia niezbędnych kontroli (listę zaufanych dostawców można znaleźć tutaj).
 • Dołączania istniejących danych osobowych o Członku do odpowiedzi w ankiecie, takich jak ogólne położenie geograficzne, pochodzenie etniczne, kategorie zawodów itd. w celu przeanalizowania odpowiedzi z ankiety i utworzenia wyników statystycznych z badań.
 • Zgłaszania Członka do wszelkich losowań nagród, co do których spełnia niezbędne warunki uczestnictwa lub takich, do których został zaproszony.
 • Za wyraźnym przyzwoleniem Członka, które może być potrzebne do konkretnej ankiety i do niej się ogranicza, przekazujemy odpowiedzi z indywidualnej ankiety razem z danymi osobowymi do klienta, który zamówił ankietę. Klient wykorzysta te dane wyłącznie do celów badawczych, tak jak zostało to wyjaśnione w konkretnej ankiecie.
 • Po wyrażeniu osobnej zgody i przed dostarczeniem informacji do klienta w tym celu, klient może także wykorzystać te informacje do skontaktowania się z Członkiem w celu zaproszenia go do udziału w kolejnych prowadzonych przez niego badaniach.
 • Po uzyskaniu wyraźnej uprzedniej zgody Członka, możemy przekazać jego/jej dane osobowe i indywidualne odpowiedzi z ankiet do innego instytutu badań rynku, który jest naszym partnerem biznesowym, w następującym celu: wysyłanie zaproszeń do udziału w ankiecie e-mailem lub telefonicznie z łączami prowadzącymi do ankiet lub wykorzystanie danych osobowych do dostarczenia nagrody/upominku lub losowania nagród (jeżeli dotyczy) związanych z uczestnictwem w ankietach tych instytucji zajmujących się badaniami rynku. Jednak podmiot zewnętrzny będzie zobowiązany do przestrzegania zasad dotyczących wykorzystania danych wyłącznie do celów statystycznych, badawczych i/lub dostarczenia nagrody/upominku/losowania nagród i do nieprzekazywania i nieujawniania dalej danych, takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy i inne dane osobowe, które mogłyby posłużyć do zidentyfikowania osoby Członka.
 • Do tworzenia anonimowych, statystycznych profili członkostwa w Panelu w oparciu o dane dostarczone przez Członków.
 • Za zgodą Członka, przekazujemy dane do innych firm Grupy Ipsos, aby mogły one zaprosić go do uczestnictwa w prowadzonych przez nich badaniach takich, które mogą odpowiadać Członkowi.
 • Wysyłania biuletynów informacyjnych drogą elektroniczną, komunikatów i innych wiadomości, jak zostało to określone w Zasadach i warunkach. W tym celu korzystamy z usług jednego z naszych zaufanych dostawców (listę zaufanych dostawców można znaleźć tutaj). Ten dostawca ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, gdzie obecnie nie stwierdzono odpowiedniego poziomu ochrony danych. W związku z tym wprowadzono odpowiednie zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule umowne. Kopię dodatkowego zabezpieczenia można uzyskać przez, kontaktując się z nami w sposób podany w paragrafie ‎10;
 • W przypadku wyrażenia zgody na udział w teście produktu, aby zorganizować wysyłkę produktu do Członka.
 • Jeżeli użytkownik zostanie członkiem Panelu dzięki dostawcy zewnętrznemu, ten dostawca może zostać poinformowany o tym, że użytkownik został członkiem Panelu i może mieć dostęp do informacji dostarczonych przez niego w trakcie procesu rejestracji.
 • Na podstawie dostarczonych informacji przez Członka, możemy zaprosić innych członków gospodarstwa domowego Członka do udziału w ankiecie. W przypadku, gdy członek gospodarstwa domowego jest dzieckiem, zob. paragraf poniżej ‎4.

W ramach przeprowadzanych przez nas badań reklamowych online i badań korzystania z Internetu, możemy także:

 • Wysyłać zaproszeń w postaci wiadomości tekstowych lub innych usług do przesyłania wiadomości do udziału w badaniu.
 • Wykrywać, czy komputer Członka lub jego urządzenie mobilne ma podłączoną kamerkę internetową, abyśmy mogli zaoferować Członkowi specjalne sekcje ankiety wymagające użycia kamerki internetowej.
 • Przesyłać danych Członka do naszych podwykonawców, którzy prowadzą niektóre z działań w naszym imieniu, pod naszą kontrolą i na naszą odpowiedzialność dotyczące hostingu danych lub w sposób opisany w paragrafie ‎6. Niektórzy z tych podwykonawców mogą mieć siedzibę poza Rumunią lub Europejskim Obszarem Gospodarczym w krajach, dla których nie ma decyzji potwierdzającej odpowiedni stopień ochrony; wymagamy jednak, aby ci podwykonawcy przestrzegali tych samych wymogów dotyczących prywatności danych i ustaleń dotyczących bezpieczeństwa, jak my i będą podlegać odpowiednim zabezpieczeniom (w tym standardowym klauzulom umownym), których opis można uzyskać, kontaktując się z nami zgodnie z opisem w paragrafie ‎10.

Dołożymy wszelkich starań, aby zagwarantować, że dane osobowe, które przetwarzamy są dokładne, adekwatne, odpowiednie i nie są przesadne, biorąc pod uwagę cel, dla którego zostały uzyskane. Nie będziemy przetwarzać danych osobowych uzyskanych do jednego celu do żadnego innego niezwiązanego celu, chyba że Członek wyrazi na to zgodę.

NIGDY nie użyjemy danych do innych celów niż te związane z pracami badawczymi lub jak zostało to opisane w niniejszej Polityce prywatności i Zasadach i warunkach. NIE będziemy próbowali niczego sprzedawać naszym Członkom i nie będziemy używać zgromadzonych informacji do celów marketingowych w sytuacjach innych niż związanych z funkcjonowaniem Panelu (np. uczestnictwo w kolejnych ankietach). Nie przekażemy nigdy danych osobowych Członka osobom trzecim do celów marketingowych lub reklamowych.

4. Dzieci

Na podstawie dostarczonych informacji przez Członka, możemy zaprosić do udziału w ankiecie dzieci w wieku poniżej 16 lat, które zostały wskazane przez Członka jako mieszkające w gospodarstwie domowym. W takich przypadkach, zawsze przed zaproszeniem dziecka do uczestnictwa w badaniu prosimy o wyrażenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego, osób prawnie odpowiedzialnych za dziecko.

5. Używanie plików cookies i podobnego kodu

Dołączając do naszego Panelu oraz biorąc udział w naszych badaniach online, Członek wyraża zgodę na użycie plików cookies i podobnych technologii („Cookies”) oraz gromadzenie informacji z jego komputera PC/laptopa lub innych urządzeń, z których może korzystać do brania udziału w naszych badaniach online, jak przedstawiono poniżej.

Nasza strona internetowa Panelu i ankiety online gromadzą informacje z wykorzystaniem plików cookies oraz funkcjonalnie podobnych technologii. Cookies to niewielkie pliki przechowywane w komputerze. Dodatkowe informacje na temat rodzajów plików cookies można znaleźć na stronie: www.aboutcookies.org

Prosimy sprawdzić tutaj całą Politykę dotyczącą plików cookies (także listę plików cookies).

6. Używanie cyfrowego odcisku palców, danych urządzenia i innych informacji na urządzeniu

Gromadzimy także pewne informacje o komputerze/laptopie Członka, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu oraz sprzęcie i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu Członka. Są to na przykład adres IP połączenia internetowego Członka, ustawienia wyświetlania monitora, typ używanej przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, kraj, w którym znajduje się urządzenie czy urządzenie ma kamerkę internetową, itd. Te informacje są przesyłane do naszego zaufanego dostawca, który przekształca je w unikalny numer seryjny (cyfrowy „odcisk palców”) i określa czy pasuje do poprzednich odcisków palców. Dane zgromadzone w tym procesie oraz utworzony cyfrowy odcisk palca nie są związane z danymi osobowymi, są przechowywane na bezpiecznych serwerach i wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z kontrolą jakości i zapobieganiu oszustwom oraz pomocy w zapobieganiu wielokrotnemu wypełnianiu tej samej ankiety przez Członków, nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.

Używamy również identyfikatora urządzenia mobilnego Członka, aby określić, czy jest on/ona istniejącym członkiem panelu i czy członkostwo Członka jest wynikiem opłaconych reklam.

7. Jak długo przechowujemy otrzymane od Członka informacje?

Informacje dostarczone przez Członka przechowujemy tak długo, jak długo pozostaje on członkiem Panelu.

Jeśli wypowiemy członkostwo Członka, usuniemy jego dane osobowe w ciągu trzydziestu (30) dni lub zgodnie z ustaleniami w niniejszym paragrafie. W przypadku zrezygnowania z członkostwa przez Członka, usuniemy jego dane osobowe tak szybko, jak to możliwe i nie później niż siedem (7) dni po rezygnacji.

Jedyne wyjątki od tych zasad to:

 • Jeżeli Członek wymienił punkty na nagrody, wówczas zachowamy informacje związane konkretnie z realizacją nagrody przez okres do dwóch (2) lat.
 • Jeżeli Członek wygrał nagrodę w jednym z konkursów, zachowamy informacje związane z konkursem i realizacją nagrody przez okres do trzech (3) lat.
 • Jeżeli Członek wypełni formularz z prośbą o „niekontaktowanie się”, zachowamy wyłącznie informacje wymagane do spełnienia tej prośby.

Poza informacjami profilowymi, zbieramy także odpowiedzi udzielone w każdej ankiecie. Udzielone odpowiedzi będą pseudonimizowane przez nas ze względów bezpieczeństwa i będą udostępniane wyłącznie naszym klientom w formie anonimowej, chyba że Członek udzielił wyraźnej zgody na zidentyfikowanie swojej osoby. W ciągu dwunastu (12) miesięcy od zakończenia projektu badawczego usuniemy także łącze między informacjami profilowymi a udzielonymi odpowiedziami, aby mieć pewność, że nie będzie można przypisać Członkowi udzielonych odpowiedzi.

Informacje udostępniane naszym dostawcom zewnętrznym (takim jak na przykład dostawca cyfrowych odcisków palców) są pseudonimizowane dla zagwarantowania niemożności prześledzenia ich z powrotem do konta użytkownika przez nich lub jakikolwiek inny podmiot zewnętrzny. Ponadto, chociaż same informacje o urządzeniu mogą być przechowywane przez nas przez dłuższy czas, odbiorcy takich informacji są zobowiązani do nieprzechowywania samych danych lub połączenia między tymi informacjami a usługami IIS przez okres nie dłuższy niż 180 dni.

8. W jaki sposób gwarantujemy bezpieczeństwo danych osobowych Członka?

Naszym obowiązkiem jest bardzo poważne traktowanie danych osobowych uczestników ankiety. Dlatego podejmujemy wszystkie stosowne środki pozwalające na zabezpieczenie ich przed utratą, kradzieżą i nadużyciem. Do tych środków zabezpieczających można zaliczyć: odpowiednie fizyczne zabezpieczenie naszych biur, kontrolowany dostęp do systemów komputerowych oraz korzystanie z bezpiecznych, szyfrowanych połączeń internetowych przy zbieraniu danych osobowych.

W ramach zobowiązania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym, IIS prowadzi regularne wewnętrzne i zewnętrzne audyty dotyczące bezpieczeństwa informacji i posiada certyfikację zgodności z wymaganiami Międzynarodowej Normy dla Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, ISO 27001, Badań Rynkowych, Opinii i Badań Społecznych, ISO 20252 oraz Zarządzania Jakością, ISO 9001.

9. Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W odniesieniu do wszelkich decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym przy tworzeniu profilu, przysługują Członkowi określone prawa. W niektórych sytuacjach, w ramach wymienionych powyżej celów, przetwarzamy dane osobowe Członka poprzez mechanizmy automatycznego przetwarzania (w tym poprzez utworzenie profilu). W przypadku odmówienia, zawieszenia lub zaprzestania dostarczania produktu, nagrody lub usługi w wyniku jakiejkolwiek zautomatyzowanej decyzji, poinformujemy o tym Członka i będzie on mógł uzyskać stosowne informacje o logicznym mechanizmie, na którym opierało się podjęcie tej decyzji. Członek będzie mieć także prawo do interwencji człowieka zapewnionej przez nas, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania tej decyzji. W tym celu prosimy o kontakt zgodnie z opisem w paragrafie ‎10.

Poniżej wymieniono konkretne decyzje dotyczące Swojego konta, które opierają się na zautomatyzowanych procesach. Jeżeli Członek nie zgadza się z jakąkolwiek taką decyzją, która mogła zostać podjęta, prosimy o kontakt z naszym Działem Ochrony Danych, jak określono w paragrafie ‎10.

 • Rejestracja w Panelu prowadząca do ostatecznej decyzji o zarejestrowaniu użytkownika jako członka Panelu.
 • Wybór grupy reprezentatywnej, aby zostać zaproszonym jako respondenci do określonej ankiety badawczej zgodnie ze specyfikacjami dotyczącymi doboru.
 • Przydział zachęt zgodnie z obowiązującym programem motywacyjnym.
 • Nasz program dotyczący jakości panelu zapewnia jakość i dokładność wyboru do grupy reprezentatywnej, zgodnie z naszymi Zasadami i warunkami.

10. Jak można uzyskać dostęp do swoich danych i/lub je poprawić i/lub zażądać ich przeniesienia i/lub skasowania i/lub złożyć skargę

Członek ma prawo w dowolnym momencie zażądać kopii przechowywanych przez nas danych osobowych. Członek ma prawo do zażądania skorygowania przechowywanych przez nas danych osobowych. Oprócz tego, Członek ma prawo do zażądania przeniesienia wszystkich informacji nam dostarczonych do innego podmiotu. W pewnych okolicznościach Członek ma także prawo do zażądania od nas usunięcia lub skasowania przechowywanych przez nas danych osobowych z zastrzeżeniem ograniczeń podanych powyżej w paragrafie 7.

W razie chęci skorzystania z jakichkolwiek powyższych praw, w razie pytań lub chęci uzyskania dodatkowych informacji na temat naszej Polityki prywatności, naszej zgodności z ustawą ochrony danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z Działem Ochrony Danych. Kontakt:

Drogą elektroniczną na adres: [email protected] wpisując w temacie „Ipsos iSay Panel”.

Lub pisząc do nas na adres:
Nr ref.: Ipsos iSay Panel
Data Protection Officer,
Ipsos Interactive Services SRL
319 Splaiul Independentei, 1 Sema City Building,
Bukareszt, District 6, 060032 Rumunia

W e-mailu lub liście prosimy o podanie numeru członkostwa w Panelu (jeżeli jest znany) lub adresu e-mail używanego podczas rejestracji w Ipsos iSay.

W razie jakichkolwiek reklamacji, będziemy wdzięczni za umożliwienie nam rozwiązania problemu w pierwszej kolejności, kontaktując się z nami w sposób opisany powyżej. Członek ma zawsze prawo do skontaktowania się z naszym organem regulacyjnym, Krajowym organem nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal - A.N.S.P.D.C.P.), pod adresem:

B-dul Magheru 28-30 Sector 1, BUCUREŞTI
Tel. +40 21 252 5599
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: https://www.dataprotection.ro.

Inne krajowe władze ds. ochrony danych także przyjmą reklamację.

11. Zmiany w polityce prywatności

Nasza Polityka prywatności podlega regularnej aktualizacji. Wszystkie aktualizacje umieszczamy na tej stronie internetowej. O wszelkich zmianach poinformujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub po zalogowaniu się po wprowadzeniu zmiany. Ostatnia aktualizacja naszej polityki prywatności odbyła się dnia 29/01/2024.

12. Przydatne łącza

Krajowy organ nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal): www.dataprotection.ro

Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku - ESOMAR: www.esomar.org