Algemene voorwaarden

Voor deelname aan het Ipsos iSay-panel ("Algemene Voorwaarden")

Om lid te worden van het Ipsos iSay-panel (het "Panel"), het wereldwijde consumentenpanel van Ipsos, dat wordt beheerd door Ipsos Interactive Services SRL ("IIS"/"wij"), moet u ingezetene zijn van België, 16 jaar of ouder zijn en akkoord gaan met deze algemene voorwaarden (het "Panellid"/"u"). Wij bieden onze panelleden de kans om vandaag deel te nemen aan het testen en evalueren van de diensten en producten van morgen en hun mening te geven over een breed scala van onderwerpen. Uw stem vertegenwoordigt de stem van duizenden!

Ipsos Interactive Services SRL is een vennootschap naar Roemeens recht, met nummer 12998681 en met statutaire zetel te

319 Splaiul Independentei, 1 Sema City Building,
Boekarest, District 6, 060032 Roemenië

1. Inhoud

2. Toetreden tot het panel

Het staat eenieder vrij het lidmaatschap van het Panel aan te vragen, mits aan de hierboven vermelde eisen is voldaan. Niettemin behouden wij ons het recht voor het lidmaatschap te weigeren, zonder enige verplichting om een dergelijke weigering te rechtvaardigen.

Het lidmaatschap staat niet open voor werknemers van de Ipsos bedrijvengroep of leden van hun naaste familie.

3. Gebruik van uw persoonlijke informatie

De over u verzamelde informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, voorschriften en regels, met inbegrip van die betreffende privacy en persoonsgegevens, alsmede ons privacy- en cookiebeleid. Deze beleidslijnen maken integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden en zijn hier te vinden: https://www.ipsosisay.com/nl-be/privacy-policy en https://www.ipsosisay.com/nl-be/cookies-policy

Als onderdeel van deze verbintenis, beloven wij dat:

 • Anders dan in verband met dit Panel, zullen wij niet proberen u iets te verkopen of uw persoonlijke gegevens door te geven aan derden voor marketing- of verkoopdoeleinden.
 • Uw individuele antwoorden op enquêtes blijven vertrouwelijk en worden alleen samen met andere vertrouwelijke antwoorden gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins toestemming geeft.
 • Weigering om een bepaalde vraag te beantwoorden in een enquête waarvoor u wordt uitgenodigd of weigering om deel te nemen aan een enquête zal geen gevolgen hebben voor uw lidmaatschap.
 • U kunt op elk moment vragen uit het Panel te worden verwijderd en uw lidmaatschap te beëindigen.

4. E-mailbeleid

Aangezien u zich vrijwillig in het Panel hebt geregistreerd en uw e-mailadres hebt bevestigd, mag u e-mails of andere communicatie die u van ons ontvangt niet als spam of ongevraagde communicatie aanmerken, en bent u mogelijk verantwoordelijk voor eventuele schade aan IIS die daaruit voortvloeit.

Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen van uw postvak kunnen de uitnodigingen voor enquêtes die u van ons ontvangt in uw map voor bulkpost/ongewenste e-mail of een soortgelijke map terechtkomen. Om dit te vermijden, gelieve het adres [email protected] aan uw adresboek toe te voegen.

5. Registratie van achtergrondinformatie

Met betrekking tot de statistische analyses die IIS aan zijn klanten levert, heeft IIS bepaalde demografische en persoonlijke informatie over u nodig, waaronder vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld uw inkomen.

Het verstrekken van deze persoonlijke informatie aan IIS is een voorwaarde voor deelname aan enquêtes, omdat wij anders niet zouden kunnen bepalen of uw deelname aan een enquête voldoet aan de criteria van een dergelijke enquête. Wij vragen ook enkele basisgegevens over uw huishouden en eventuele kinderen waarvan u de ouder/wettelijke voogd bent.

Tijdens het registratieproces en tijdens uw deelname aan onze onderzoeksenquêtes stemt u ermee in alleen waarheidsgetrouwe, accurate en volledige informatie te verstrekken en stemt u ermee in de accountgerelateerde informatie van het Panel die u hebt verstrekt, bij te werken zodat deze actueel en accuraat blijft.

6. Hoe werkt het panel?

Panelleden ontvangen per e-mail, SMS of andere elektronische communicatie van IIS uitnodigingslinks voor de enquête. U bent niet verplicht dergelijke enquêtes te beantwoorden. Elke enquête hoeft maar één keer te worden beantwoord. Markeer geen e-mails van Ipsos iSay als spam, zoals uitgelegd in de vorige sectie. IIS is niet verplicht voor elk nieuw onderzoek enquêtes naar alle panelleden te sturen; evenmin kan IIS een minimum- of maximumaantal enquêtes per jaar garanderen.

IIS heeft strenge maatregelen genomen om de gegevens te beveiligen. Mochten er toch virussen in de u toegezonden e-mails voorkomen, dan is IIS niet aansprakelijk voor de gevolgen die dat met zich meebrengt en kan hiervoor dus geen schadevergoeding van IIS worden gevorderd.

7. Aanvaardbaar gebruik en deelname

Als panellid krijgt u ook toegang tot de ledencommunity en andere functies voor sociale interactie. U begrijpt dat alle berichten, meningen, informatie, foto's of ander materiaal dat door u of andere panelleden wordt gepost, uitsluitend onder de verantwoordelijkheid vallen van de persoon die het materiaal heeft gepost. U stemt ermee in dat u geen materiaal zult plaatsen of uploaden dat:

 • illegaal is. Dit omvat inhoud of berichten waarin illegale activiteiten worden gepromoot of besproken of waarin anderen worden aangemoedigd deze te plegen.
 • beledigend, obsceen of hatelijk is. Dit omvat taal, informatie of afbeeldingen. Gemaskeerd vloeken (bijvoorbeeld "f__k") wordt beschouwd als het equivalent van het eigenlijke vloekwoord.
 • bedreigend, intimiderend, lasterlijk of smadelijk is, hetzij tussen panelleden, hetzij gericht tegen een IIS-moderator of andere IIS-medewerker.
 • aanzet tot haat of geweld.
 • opruiend, racistisch, etnisch, seksueel of anderszins aanstootgevend is.
 • een ongepaste politieke of religieuze boodschap is.
 • gericht is op reclame voor of marketing van goederen of diensten.
 • virussen, beschadigde bestanden, "Trojan Horses" of andere schadelijke code bevat.
 • uw persoonlijke gegevens of de persoonlijke gegevens van andere mensen bevat.
 • eigendom is van of valt onder het auteursrecht van iemand anders.

Er zij op gewezen dat de informatie die door panelleden wordt gepost, niet vooraf door IIS wordt gescreend.

IIS behoudt zich echter het recht voor om op elk moment inhoud te verwijderen die is geplaatst, hetzij via de polls, hetzij via andere interactieve functies die wij ter beschikking stellen van panelleden.

8. Privacy van kinderen

Als u informatie hebt verstrekt over kinderen in uw huishouden en hebt bevestigd dat u de ouder of wettelijke voogd bent, kunnen wij contact met u opnemen in verband met enquêtes die wij hen willen laten invullen. Wij zullen altijd uw voorafgaande toestemming vragen en zullen niet rechtstreeks contact opnemen met een dergelijk kind, tenzij het een volwaardig lid van het Panel is.

9. Belonen voor het beantwoorden van online enquêtes

Telkens wanneer u een enquête vóór de uiterste datum invult, ontvangt u punten of een andere beloning bij voltooiing of doet u mee aan een prijstrekking. Het type en de omvang van de beloning of van de prijstrekking kunnen variëren naar gelang van de moeilijkheidsgraad, de lengte of andere soortgelijke elementen van de enquête.

Als u verzoekt te worden uitgeschreven uit het Panel, moet u al uw bonuspunten inwisselen voor vouchers voordat u zich uitschrijft, anders verliest u de resterende punten en wordt uw puntenaccount automatisch verwijderd.

Het kan voorkomen dat de punten voor recentelijk voltooide enquêtes niet onmiddellijk in uw account worden weergegeven. In die gevallen worden de punten later op uw account bijgeschreven.

IIS behoudt zich het recht voor om op elk moment een verificatieperiode (van maximaal 96 uur) in te stellen, gedurende welke uw beloning de status "In behandeling" zal hebben. Gedurende deze periode zullen wij kwaliteitscontroles en fraudepreventiecontroles uitvoeren. Wij zullen u op de hoogte brengen van een dergelijke wachtperiode die op u van toepassing is, via de sectie Veelgestelde vragen van de website van de panelleden of via andere communicatiemiddelen, zoals vermeld in Sectie 14 hieronder. Pas geregistreerde Ipsos iSay-leden moeten altijd 96 uur vanaf de registratiedatum wachten voordat een beloning wordt vrijgegeven van de status "In behandeling".

Wanneer het vereiste aantal panelleden een enquête heeft beantwoord, of wanneer u eigenlijk niet aan het profiel voldoet, hebben IIS of zijn cliënten het recht de enquête in elk stadium te beëindigen en geen verdere antwoorden meer te verzamelen. In een dergelijke situatie en afhankelijk van het stadium dat in een enquête is bereikt, kan een lager aantal of geen punten worden toegekend.

10. Cookies, digitale vingerafdrukken, apparaatgegevens en andere informatie op uw apparaat

We streven ernaar:

 • Te waarborgen dat de enquête wordt afgeleverd in een vorm die geschikt is voor uw apparaat.
 • U te helpen wanneer u moeilijkheden ondervindt bij de toegang tot of het invullen van een enquête.
 • Waar mogelijk geanonimiseerde informatie te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Bijvoorbeeld om het percentage panelleden te bepalen dat een bepaald type browser gebruikt in een bepaald land.

De redenen waarom wij de onderstaande maatregelen gebruiken, worden uitvoeriger beschreven in ons privacybeleid.

Cookies

Zoals gedetailleerder uiteengezet in ons cookiebeleid, gebruiken wij verschillende soorten cookies en kunnen wij ook cookies lezen die door derden zijn ingesteld. Anders dan met uw voorafgaande toestemming, worden cookies gebruikt voor statistische doeleinden, kwaliteitscontrole, validatie, fraudepreventie en fraudebestrijding.

Digitale vingerafdrukken

Wij kunnen ook digitale vingerafdruktechnologie gebruiken, ook bekend als "Machine Identification", om bepaalde informatie over de hardware en software van uw apparatuur te verzamelen.

Apparaatgegevens en andere informatie op uw apparaat

Wij kunnen ook bepaalde informatie over de hardware en software op uw apparaat gebruiken voor kwaliteitscontrole en fraudepreventie.

Wij verzamelen ook automatisch informatie over uw IP-adres, locatiegegevens, het besturingssysteem, de instellingen van de schermweergave, het type browser, het gebruik van Flash en Java en of uw apparaat een webcam heeft.

11. Geheimhoudingsverklaring

Als deelnemer aan het onderzoek kan u worden gevraagd nieuwe concepten, producten en verpakkingen te beoordelen die nog in ontwikkeling zijn en als zodanig niet bekend zijn bij het publiek. U kunt in contact komen met, inzage krijgen in of anderszins toegang hebben tot bepaalde niet-openbare, vertrouwelijke, auteursrechtelijk beschermde gegevens of materialen of bedrijfsgeheimen waarvan onze desbetreffende cliënt de exclusieve eigenaar is, met inbegrip van, zonder beperking, informatie betreffende de producten van de cliënt (gezamenlijk “Vertrouwelijke gegevens” genoemd). U mag de Vertrouwelijke gegevens waartoe u toegang krijgt, op geen enkele wijze kopiëren, afdrukken, opslaan, doorsturen of bekendmaken aan wie dan ook, en u mag de Vertrouwelijke gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan het doel waarvoor ze aan u werden bekendgemaakt.

12. Intellectueel eigendom

IIS is eigenaar van en behoudt het exclusieve eigendom van haar handelsmerken, logo's, auteursrechten, alle inhoud van haar website en andere intellectuele eigendomsrechten ("IIS IP"). U mag geen van de IIS IP gebruiken of reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IIS. Niets in deze Algemene Voorwaarden mag worden opgevat als het verlenen van een licentie, recht, eigendom of belang in enige IIS IP, of enig patent, handelsmerk, auteursrecht, knowhow of soortgelijk recht dat nu of in de toekomst eigendom is van of beheerd wordt door IIS.

13. Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid

U stemt ermee in IIS en elk van haar respectieve functionarissen, partners, klanten, managers, werknemers, agenten en advocaten te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle aansprakelijkheden, vorderingen, juridische procedures, rechtszaken, vonnissen, boetes, schade, kosten, verliezen en uitgaven (met inbegrip van redelijke juridische kosten, gerechtskosten en/of schikkingskosten) die voortvloeien uit of verband houden met: (i) uw lidmaatschap van het Panel, (ii) uw deelname aan door IIS uitgevoerde enquêtes, (iii) eventuele vorderingen van derden, of (iv) een schending door u van deze Algemene Voorwaarden.

Elke onwettige of denigrerende handeling die door u wordt veroorzaakt tijdens uw lidmaatschap van het Panel of uw deelname aan onderzoeksenquêtes die door IIS worden uitgevoerd, en die kan worden beschouwd als een schending van het strafrecht en/of het burgerlijk recht, geeft IIS het recht om in dit verband alle rechtsmiddelen aan te wenden in de volledige mate die door de wet en het billijkheidsbeginsel is toegestaan. IIS wijst alle garanties, expliciet en impliciet, met betrekking tot uw lidmaatschap in het Panel en uw deelname aan onderzoeksenquêtes uitgevoerd door IIS en IIS zal geen enkele aansprakelijkheid (met inbegrip van maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor enige indirecte, bijzondere, incidentele schade of gevolgschade), aan u of een derde partij, voor uw lidmaatschap in het Panel en uw deelname aan onderzoeksenquêtes uitgevoerd door IIS.

U ontslaat IIS, de klanten van IIS, elk van de aan hen gelieerde bedrijven en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers en agenten van en tegen alle claims, rechtszaken, oorzaken van juridische procedures, eisen, verliezen, aansprakelijkheden, verplichtingen, vonnissen, schadevergoedingen, kosten en uitgaven van welke aard dan ook (inclusief redelijke advocaatkosten) ("Verliezen") die direct of indirect voortvloeien uit letsel, overlijden, materiële schade of andere schade die u lijdt of zou lijden als gevolg van de distributie, verkoop, consumptie of het gebruik van of contact met een product in verband met enig onderzoek naar producttests en -evaluatie. Dit is niet van toepassing op Schade die kan worden veroorzaakt door grove nalatigheid van de klant van IIS of door IIS, of op enige aansprakelijkheid van hen onder de toepasselijke wetgeving inzake productaansprakelijkheid of consumentenbescherming.

14. Deelnemingsvoorwaarden

IIS behoudt zich het recht voor om deze "Algemene Voorwaarden" op elk moment te wijzigen. Wij zullen u op de hoogte houden van alle updates via de sectie Veelgestelde vragen van de website voor panelleden. Van tijd tot tijd kunnen wij contact met u opnemen via e-mail voor de administratie van uw account, evenals via e-mail nieuwsbrieven of speciale aankondigingen met belangrijke informatie met betrekking tot uw lidmaatschap van het Panel en belangrijke updates van het Panel ("Lidmaatschapsupdates").

Wij kunnen u ook e-mailcommunicatie sturen over (i) beloningen waarvoor u in aanmerking kunt komen door uw deelname aan onze onderzoeken, en (ii) nieuwe Panel-betrokkenheidscampagnes die wij hebben met betrekking tot (nieuwe) Panelbeloningen en/of verzilveren (samen "Betrokkenheidsupdates" genoemd). Het ontvangen van deze Betrokkenheidsupdates is optioneel en u kunt zich hiervoor op elk moment afzonderlijk afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink die in deze e-mails is opgenomen.

In sommige gevallen kunnen voor individuele enquêtes aanvullende voorwaarden gelden, waarvan u aan het begin van de enquête in kennis wordt gesteld. U bent niet verplicht dergelijke aanvullende voorwaarden te aanvaarden, maar dit kan wel gevolgen hebben voor uw toelating tot een dergelijke enquête.

15. Beëindiging/inactivering van het lidmaatschap

U kunt te allen tijde verzoeken om beëindiging van uw lidmaatschap. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar [email protected] of door te klikken op de desbetreffende link in uw online Ipsos iSay-accountdashboard. Houd er rekening mee dat het tot zeven (7) dagen kan duren om uw verzoek volledig te verwerken en uw informatie uit al onze systemen te verwijderen, zodat u in die tijd af en toe nog een e-mail van IIS kunt ontvangen. Als u verzoekt te worden uitgeschreven uit het Panel, moet u al uw bonuspunten inwisselen voor vouchers voordat u zich uitschrijft, anders verliest u de resterende punten en wordt uw puntenaccount automatisch verwijderd.

Wij kunnen het lidmaatschap te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tien (10) dagen. IIS behoudt zich tevens het recht voor om uw panellidmaatschap zonder verdere kennisgeving te beëindigen bij gedrag dat buiten onze kwaliteitsparameters of bedrijfsdoelstellingen valt, of bij enige andere overtreding van of inbreuk op deze Algemene Voorwaarden, het privacybeleid of de toepasselijke enquêteregels. In het geval van een dergelijke beëindiging, krijgt u tien (10) dagen de tijd om alle beloningspunten in te wisselen die voor de beëindigingsdatum zijn opgebouwd.

Als IIS uw lidmaatschap van het Panel beëindigt wegens frauduleus gebruik of gedrag, of ernstige schending van deze voorwaarden, het privacybeleid of de enquêteregels, kunnen alle beloningen of punten die zijn opgebouwd in verband met dergelijk gebruik, gedrag of schending (inclusief de punten of andere beloningen die in de status "In behandeling" staan, indien dat het geval is) onmiddellijk vervallen. Het gebruik van de panelleden-account door een andere persoon dan het panellid kan als ongeoorloofd gebruik worden beschouwd en kan reden zijn voor onmiddellijke beëindiging en verlies van punten.

IIS behoudt zich het recht voor inactieve panelleden uit het Panel te verwijderen. Dit betekent dat het lidmaatschap van een panellid wordt beëindigd als het panellid helemaal geen panelactiviteit heeft of niet reageert op een uitnodiging voor een enquête (door op een enquêtelink te klikken) gedurende meer dan zes (6) maanden. IIS zal u op de hoogte stellen van een dergelijke beëindiging en u hebt dertig (30) dagen de tijd om eventuele resterende punten in te wisselen of uw account opnieuw te activeren, anders wordt het betreffende puntenaccount verbeurd verklaard en volledig gewist.

16. Bevoegdheid

Op deze Algemene Voorwaarden is Roemeens recht van toepassing. De Roemeense rechter is hierin niet-exclusief bevoegd.

17. Wijzigingen in ons Algemene Voorwaarden

Ons privacybeleid wordt regelmatig herzien en wij zullen alle updates op deze webpagina plaatsen. Wij zullen u ook via e-mail of wanneer u inlogt na een wijziging, op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen. Ons privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 29/01/2024.

18. Contact

Voor meer informatie over onze panels, het panellidmaatschap of informatie met betrekking tot uw lidmaatschap van een van onze panels, kunt u contact opnemen met ons Panel Support Team. U kunt op de volgende manier contact met die afdeling opnemen:

Een e-mail sturen naar: [email protected] met de onderwerpregel “Ipsos iSay Panel”

Of een brief sturen naar:
Ref: Ipsos iSay Panel
Panel Support Team
Ipsos Interactive Services SRL
319 Splaiul Independentei, 1 Sema City Building,
Boekarest, District 6, 060032
Roemenië