Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons

Ipsos Interactive Services SRL, algemeen bekend als IIS ("IIS ", "wij" of "ons"), is een onderneming met statutair adres in 319 Splaiul Independentei, 1 Sema City Building, Boekarest, District 6, 060032, Roemenië, met ondernemingsnummer J40/1972/2009. IIS is onderdeel van de wereldwijde Ipsos-bedrijvengroep. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij de persoonsgegevens gebruiken die wij over u ("panellid", "u" of "uw") verzamelen wanneer u lid wordt van ons online panel Ipsos iSay ("panel"), deelneemt aan enquêtes of gebruikmaakt van de website van panelleden of de mobiele applicatie iSay.

Onderwerpen:

1. Waarom wij informatie van u verzamelen

Het hoofddoel waarom wij informatie van u verzamelen, is het uitvoeren van marktonderzoek door ons. Wanneer u lid wordt van ons panel, gaan wij een overeenkomst met u aan waarop dit privacybeleid en onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Om dit contract uit te voeren door u uit te nodigen voor passende onderzoeken, moeten wij de informatie verzamelen en verwerken die wordt gevraagd tijdens de aanwerving of die u later toevoegt aan uw profiel op de site van het ledenpanel, of die wij verzamelen conform dit privacybeleid en deze informatie verwerken met behulp van geautomatiseerde middelen. Deze informatie is ook nodig om beloningen uit te keren en om contact met u op te nemen in verband met eventuele enquêtes. Dit wordt ook nader toegelicht in onze Algemene Voorwaarden.

Vervolgens verzamelen wij ook informatie over u op basis van uw toestemming, met name wanneer u reageert op uitnodigingen voor een enquête die wij u toesturen, of de informatie die u anderszins vrijwillig verstrekt. Uw antwoorden op dergelijke enquêtes zijn de antwoorden naar uw keuze. Er kunnen zich ook situaties voordoen waarin wij u om nadere of zelfs uitdrukkelijke toestemming vragen wanneer dit passend of vereist kan zijn.

Wij verzamelen ook persoonsgegevens van u op basis van uw cookie-toestemming (zie hieronder in alinea 5 en 6) over uw apparaat dat u mogelijk gebruikt terwijl u deelneemt aan onze online onderzoeksactiviteiten voor statistische doeleinden, kwaliteitscontrole, validatie, fraudepreventie en fraudebestrijding.

Tijdens uw panellidmaatschap verzamelen wij automatisch informatie over uw apparaat ter bescherming van onze legitieme belangen of aansluitend van die van een derde partij (in het algemeen een klant of partner van IIS of andere panelleden) met het oog op fraudepreventie en veiligheidscontroles.

De algemene werking en de werking van het panel worden meer in detail beschreven in onze Algemene Voorwaarden.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij over u?

Wij verzamelen de persoonsgegevens ("informatie") die u verstrekt via e-mail en bij het invullen van onze wervingsvragenlijst wanneer u lid wordt van ons panel.

Indien het registratieproces niet goed wordt afgerond, zullen uw gegevens niet door ons worden bewaard, afgezien van enkele beperkte gegevens om fraude of misbruik te voorkomen.

Wij verzamelen ook de informatie die u vrijwillig verstrekt wanneer u een van de enquêtes invult waarvoor wij u uitnodigen om aan deel te nemen, of wanneer u feedback, commentaar of andere informatie verstrekt op de website van onze panelleden.

Als u deelneemt aan een online enquête, verzamelen wij ook een aantal passieve gegevens voor kwaliteitsdoeleinden, zoals hieronder staat beschreven in alinea 5 en 6.

In sommige gevallen kunnen wij u in het kader van ons onderzoek vragen bepaalde gevoelige persoonsgegevens te verstrekken, zoals gegevens over uw ras of etnische afstamming, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakvereniging of gegevens over uw gezondheid of seksleven. U hoeft deze vragen niet te beantwoorden en bij dergelijke vragen kunt u altijd het antwoord "Beantwoord ik liever niet" selecteren. De antwoorden op deze vragen blijven vertrouwelijk, tenzij u er uitdrukkelijk en vrijwillig mee instemt dat uw antwoorden op deze vragen, samen met uw persoonlijke gegevens, worden doorgegeven aan cliënten van het onderzoek, die op die manier een toegevoegde waarde leveren voor hun onderzoeksanalyse.

Wij verzamelen bepaalde informatie over uw apparaat, de hardware van en de software op uw apparaat door gebruik te maken van cookies (zoals hieronder gedefinieerd en zoals uiteengezet in alinea 5).

Wij verzamelen ook automatisch informatie over uw IP-adres, het land waar uw apparaat zich bevindt, het besturingssysteem, de instellingen van de schermweergave, het type browser, het gebruik van Flash en Java en of uw apparaat een webcam heeft.

3. Hoe gaan wij de informatie over u gebruiken?

Wij zullen de informatie die wij over u hebben verzameld, gebruiken om:

 • Onze overeenkomst met u na te komen.
 • Een dossier van alle panelleden bij te houden.
 • U uitnodigingen te sturen om deel te nemen aan enquêtes die voor u relevant zijn op basis van de informatie die u in antwoord op onze wervingsvragenlijsten hebt verstrekt, of die in een later stadium kan worden bijgewerkt.
 • U een sms-bericht naar uw mobiele telefoonnummer te sturen met een verificatiecode om uw aanvraag te verifiëren en uw Panellist-account te activeren. Hiervoor delen wij uw telefoonnummer met onze vertrouwde leverancier die ons dergelijke diensten levert, om namens IIS via sms-berichten contact met u op te nemen (de lijst met vertrouwde leveranciers vindt u hier).
 • Onze kwaliteitscontrole, fraudepreventie en controleprogramma's, veiligheidscontroles uit te voeren, na te gaan of u een bestaand lid bent van het panel of te bepalen of uw lidmaatschap het resultaat is van betaalde reclame. Hiervoor zullen wij voor het uitvoeren van de nodige controles bepaalde informatie over uw apparaat delen met onze vertrouwde leveranciers (de lijst met vertrouwde leveranciers vindt u hier).
 • Bestaande persoonsgegevens over u toe te voegen aan uw antwoorden op de enquête, zoals algemene geografische locatie, etniciteit, beroepscategorieën, enzovoort, voor de analyse van de antwoorden op de enquête en het produceren van statistische onderzoeksresultaten.
 • U te laten deelnemen aan prijstrekkingen waarvoor u in aanmerking komt of, indien u daartoe bent uitgenodigd, hebt gevraagd om te mogen deelnemen.
 • Met uw uitdrukkelijke toestemming, die in een specifieke enquête kan worden gevraagd en daartoe beperkt is, uw persoonlijke antwoorden op de enquête samen met uw persoonsgegevens door te mogen geven aan de opdrachtgever van de enquête. De opdrachtgever zal deze informatie alleen gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, zoals uitgelegd in de desbetreffende enquête.
 • Wanneer u uitdrukkelijk apart toestemming hebt gegeven en voordat uw gegevens hiervoor aan de opdrachtgever worden verstrekt, de opdrachtgever deze gegevens ook kan gebruiken om contact met u op te nemen om u uit te nodigen deel te nemen aan verder onderzoek dat zij doen.
 • Met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming wij uw persoonlijke gegevens en individuele antwoorden op enquêtes mogen doorsturen naar een ander marktonderzoeksinstituut dat onze zakenpartner is, met het doel om u per e-mail of telefoon uitnodigingen voor enquêtes te sturen met links die naar enquêtes leiden, of om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de levering van prijzen/cadeaus of prijstrekkingen (indien van toepassing) in verband met deelname aan de enquêtes van deze marktonderzoeksinstituten. Niettemin zal deze derde partij de voorwaarde in acht moeten nemen dat de gegevens uitsluitend mogen worden gebruikt voor statistische doeleinden, onderzoek en/of de organisatie van prijzen/geschenken/prijstrekkingen en dat zij gegevens zoals naam, postadres of andere persoonsgegevens die kunnen dienen om u te identificeren, niet mogen doorgeven of verder bekend mogen maken.
 • Anonieme, statistische profielen van panelleden op basis van de door panelleden verstrekte informatie op te stellen.
 • Met uw toestemming uw informatie door te geven aan andere bedrijven van de Ipsos Group, zodat zij u kunnen uitnodigen om deel te nemen aan onderzoeken die zij uitvoeren en die voor u relevant kunnen zijn.
 • U per e-mail nieuwsbrieven, aankondigingen en andere mededelingen te sturen, zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden. Wij gebruiken hiervoor een van onze vertrouwde leveranciers (de lijst met vertrouwde leveranciers vindt u hier). Deze leverancier is gevestigd in de Verenigde Staten, waarvoor momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat. Daarom zijn passende voorzorgsmaatregelen genomen, waaronder standaardcontractclausules. Een kopie van de aanvullende vrijwaring kan worden verkregen door contact met ons op te nemen, zoals uiteengezet in alinea 10.
 • Wanneer u ermee instemt deel te nemen aan een producttest, ervoor te zorgen dat een dergelijk product aan u wordt toegezonden.
 • Indien u via een externe leverancier lid bent geworden van het panel, deze leverancier ervan op de hoogte te brengen dat u lid bent geworden van het panel en toegang hebt tot de gegevens die u tijdens het registratieproces hebt verstrekt.
 • Op basis van de door u verstrekte informatie andere leden van uw huishouden te kunnen uitnodigen om aan een enquête deel te nemen. Zie indien een dergelijk lid van het huishouden een kind is, ook alinea 4 hierna.

In het kader van ons onderzoek naar online reclame en internetgebruik kunnen wij ook:

 • U per sms of een andere berichtendienst uitnodigingen sturen om aan onderzoek deel te nemen.
 • Detecteren of op uw computer of mobiele apparaat een webcam is aangesloten, zodat wij u specifieke enquêteonderdelen kunnen aanbieden waarvoor een webcam nodig is.
 • Uw informatie doorsturen naar onze onderaannemers of gelieerde ondernemingen die bepaalde werkzaamheden namens ons, onder onze controle en verantwoordelijkheid uitvoeren, voor datahosting of zoals staat beschreven in alinea 6. Sommige van deze onderaannemers kunnen zijn gevestigd buiten het Roemenië of de Europese Economische Ruimte in landen waarvoor geen adequaatheidsbesluit bestaat; wij eisen echter van deze onderaannemers dat zij zich aan dezelfde gegevensbeschermingseisen en veiligheidsregelingen houden als wijzelf en dat zij onderworpen zijn aan passende waarborgen (met inbegrip van standaardcontractclausules), waarvan een beschrijving kan worden verkregen door contact met ons op te nemen, zoals uiteengezet in alinea 10.

Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die wij verwerken en gelet op het doel waarvoor die zijn verkregen, nauwkeurig, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Wij zullen persoonsgegevens die voor een bepaald doel zijn verkregen, niet verwerken voor andere, niet samenhangende doeleinden, tenzij u hiermee hebt ingestemd.

Wij zullen uw gegevens NOOIT gebruiken voor enig ander doel dan onderzoek of zoals staat beschreven in dit privacybeleid en de Algemene Voorwaarden. Anders dan in verband met dit panel (zoals deelname aan verdere enquêtes), zullen wij NIET proberen om u iets te verkopen, noch uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Ook zullen wij uw gegevens nooit doorgeven aan derden voor marketing- of reclamedoeleinden.

4. Kinderen

Op basis van de door u verstrekte informatie is het mogelijk dat wij kinderen jonger dan 16 jaar in uw huishouden willen uitnodigen om deel te nemen aan een enquête. In die gevallen hebben wij altijd de voorafgaande toestemming nodig van een ouder of een wettelijk voogd, die wettelijk verantwoordelijk is voor het kind, voordat wij het kind uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek.

5. Gebruik van cookies en soortgelijke code

Door lid te worden van ons panel en deel te nemen aan ons online onderzoek, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën ("cookies") en het verzamelen van informatie van uw pc/laptop of ander computerapparaat dat u gebruikt terwijl u deelneemt aan onze online onderzoeksactiviteiten, zoals hieronder uiteengezet.

Op onze panel-website en via online enquêtes verzamelen wij informatie met behulp van cookies en functioneel vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen. Meer details over wat cookies zijn, vindt u op www.aboutcookies.org

Kijk hier voor het volledige cookiebeleid (inclusief lijst van cookies).

6. Gebruik van digitale vingerafdrukken, apparaatgegevens en andere informatie op uw apparaat

Wij verzamelen ook bepaalde informatie over uw pc/laptop, mobiele apparaat of ander apparaat, de hardware van en de software die op uw apparaat is geïnstalleerd. Het gaat bijvoorbeeld om het IP-adres van uw internetverbinding, de beeldscherminstellingen van uw monitor, het type browser dat u gebruikt, het type besturingssysteem, het land waar uw apparaat zich bevindt, of uw apparaat een webcam heeft, enzovoort. Deze informatie wordt naar onze vertrouwde leverancier gestuurd, die de informatie omzet in een uniek serienummer (de digitale "vingerafdruk") en bepaalt of die vingerafdruk overeenkomt met eerdere vingerafdrukken. De in dit proces verzamelde gegevens en de gecreëerde digitale vingerafdruk zijn niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens, worden opgeslagen op beveiligde servers en worden alleen gebruikt voor kwaliteitscontrole en fraudepreventie en om te helpen voorkomen dat panelleden dezelfde enquête nog eens invullen, en verder voor geen enkel ander doel.

Wij gebruiken ook uw mobiele apparaat-ID om na te gaan of u een bestaand lid van het panel bent en om te bepalen of uw lidmaatschap het resultaat is van betaalde reclame.

7. Hoelang bewaren wij de door u verstrekte gegevens?

Wij bewaren de door u verstrekte profielinformatie zolang u lid van het panel bent.

Indien wij uw lidmaatschap beëindigen, zullen wij uw persoonsgegevens binnen dertig (30) dagen of zoals anders bepaald in deze alinea verwijderen. Als u zelf uw lidmaatschap van het panel beëindigt, zullen wij uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk of uiterlijk zeven (7) dagen na uw verzoek verwijderen.

De enige uitzonderingen op deze regels zijn de volgende:

 • Als u uw punten hebt ingewisseld voor een beloning, bewaren wij uw gegevens die specifiek verband houden met de nakoming van de beloning gedurende een periode van maximaal twee (2) jaar.
 • Als u een prijs hebt gewonnen in het kader van een prijstrekking, bewaren wij uw gegevens met betrekking tot uw deelname aan de prijstrekking en de uitreiking van de prijs gedurende een periode van maximaal drie (3) jaar.
 • Als u een specifiek verzoek hebt ingediend om geen contact op te nemen, zullen wij alleen de informatie bewaren die nodig is om aan uw verzoek te voldoen.

Behalve uw profielgegevens verzamelen wij ook de antwoorden die u in een enquête geeft. De door u gegeven antwoorden worden door ons om veiligheidsredenen gepseudonimiseerd en alleen in geanonimiseerde vorm met onze cliënten gedeeld, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om u te kunnen identificeren. Binnen twaalf (12) maanden na afloop van het onderzoeksproject zullen wij ook de link tussen uw profielgegevens en de door u gegeven antwoorden verwijderen, zodat deze antwoorden niet tot u herleidbaar zijn.

Informatie die wordt gedeeld met onze externe leveranciers (zoals bijvoorbeeld de leverancier van digitale vingerafdrukken), wordt gepseudonimiseerd om ervoor te zorgen dat deze informatie niet door hen of een andere derde partij naar uw account kan worden herleid. Hoewel de informatie over het apparaat zelf bij ons gedurende langere tijd kan worden bewaard, mogen de ontvangers van dergelijke informatie de gegevens zelf of de link tussen deze informatie en IIS niet langer dan 180 dagen bewaren.

8. Hoe zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn?

Wij nemen onze verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens veilig te stellen, zeer ernstig. Wat dat betreft, nemen we alle redelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen verlies, diefstal of misbruik. Deze voorzorgsmaatregelen omvatten passende fysieke beveiliging van onze kantoren, gecontroleerde toegang tot computersystemen en het gebruik van veilige en gecodeerde internetverbindingen bij het verzamelen van persoonsgegevens.

In het kader van onze verplichting met betrekking tot de beveiliging van uw gegevens laat IIS regelmatig interne en externe audits uitvoeren van zijn informatiebeveiliging, en of zijn naleving van de internationale normen voor informatiebeveiliging ISO 27001, markt-, opinie- en sociaal onderzoek ISO 20252, en kwaliteitsbeheer ISO 9001 is gecertificeerd.

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

Ten aanzien van besluiten die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking berusten, met inbegrip van het opstellen van profielen, hebt u bepaalde rechten. In bepaalde situaties, binnen de hierboven vermelde doeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens onder meer via automatische verwerkingsmechanismen (bijvoorbeeld bij het aanmaken van profielen). Indien wij de levering van een product, beloning of dienst weigeren, opschorten of stopzetten op grond van een geautomatiseerd besluit, zullen wij u daarvan in kennis stellen en zult u relevante informatie kunnen verkrijgen over het logische mechanisme dat aan dat besluit ten grondslag ligt. U hebt ook het recht op een menselijke tussenkomst en om uw standpunt kenbaar te maken en dat besluit aan te vechten. Daartoe kunt u contact met ons opnemen, zoals staat beschreven in alinea 10.

Specifieke besluiten over uw account die op geautomatiseerde processen zijn gebaseerd, worden hieronder vermeld. Indien u het niet eens bent met een dergelijke beslissing die is genomen, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Department, zoals uiteengezet in alinea 10.

 • Panelregistratie die leidt tot de uiteindelijke beslissing om u als panellid te registreren.
 • teekproefselectie om als respondenten voor de specifieke onderzoeksenquête te worden uitgenodigd overeenkomstig de specificaties voor de steekproefenquête.
 • oewijzing van stimuleringsmaatregelen volgens het toepasselijke stimuleringsprogramma.
 • Ons panelkwaliteitsprogramma waarborgt de kwaliteit en nauwkeurigheid van het panel en de steekproeven, zoals uiteengezet in onze Algemene Voorwaarden.

10. Hoe kunt u toegang krijgen tot uw gegevens en/of deze corrigeren en/of om overdracht en/of wissing ervan verzoeken en/of een klacht indienen?

U hebt het recht om een kopie op te vragen van alle informatie die wij over u hebben. U hebt ook het recht om een verzoek in te dienen voor het corrigeren van uw persoonsgegevens die wij hebben. Bovendien hebt u het recht om te eisen dat alle informatie die u ons hebt verstrekt, wordt overgedragen aan een andere partij. In bepaalde omstandigheden hebt u ook het recht om ons te verzoeken de persoonsgegevens die wij over u hebben, te wissen of te verwijderen, onder voorbehoud van de beperking die hierboven in punt 7 is uiteengezet.

Indien u een van uw bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, vragen hebt of meer informatie wenst over ons privacybeleid of onze naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Department. U kunt op de volgende manier contact met die afdeling opnemen:

Door een e-mail te sturen naar [email protected] met als onderwerp "Ipsos iSay Panel".

Of door een brief te sturen naar:
Ref: Ipsos iSay Panel
Data Protection Officer,
Ipsos Interactive Services SRL
319 Splaiul Independentei, 1 Sema City Building,
Boekarest, District 6, 060032 Roemenië

Vermeld in uw e-mail of brief uw panellidmaatschapsnummer (indien bekend) of het e-mailadres dat u voor uw Ipsos iSay-registratie hebt gebruikt.

Als u klachten hebt, stellen wij het op prijs als u ons eerst de gelegenheid geeft om het probleem op te lossen door contact met ons op te nemen, zoals hierboven beschreven. U hebt echter altijd het recht om contact op te nemen met onze regelgevende instantie, de Nationale gegevensbeschermingsautoriteit (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal - A.N.S.P.D.C.P.), op:

B-dul Magheru 28-30 Sector 1, BUCUREŞTI
Tel. +40 21 252 5599
E-mail: [email protected]
Website: https://www.dataprotection.ro.

Andere nationale gegevensbeschermingsautoriteiten zullen uw klacht waarschijnlijk ook behandelen.

11. Wijzigingen in ons privacybeleid

Ons privacybeleid wordt regelmatig herzien en wij zullen alle updates op deze webpagina plaatsen. Wij zullen u ook via e-mail of wanneer u inlogt na een wijziging, op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen. Ons privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 29/01/2024.

12. Nuttige links

De Nationale gegevensbeschermingsautoriteit (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal): www.dataprotection.ro

Wereldorganisatie voor marktonderzoek - ESOMAR: www.esomar.org