Allmänna villkor

För deltagande i Ipsos iSay Panel (Allmänna villkor)

För att bli medlem i Ipsos iSay Panel ("Panel"), den globala konsumentpanelen i Ipsos, som drivs av Ipsos Interactive Services SRL ("IIS "/"vi"), måste du vara bosatt i Sverige, vara 16 år gammal eller över och acceptera gällande Allmänna villkor och Regler ("Panelen"/"Du"). Vi erbjuder våra paneldeltagare chansen att redan idag delta för att utvärdera och testa morgondagens tjänster och produkter och uttrycka dina åsikter genom ett brett spektrum av frågor. Din röst representerar en av tusentals röster!

Ipsos Interactive Services SRL är ett registrerat företag enligt gällande regler och lagar i Rumänien med nummer 12998681 och har sitt säte i

319 Splaiul Independentei, 1 Sema City Building,
Bukarest, District 6, 060032 Rumänien

1. Innehåll

2. Bli medlem i Panelen

Med förbehåll för de krav som nämns ovan kan alla ansöka om medlemskap i Panelen. Oavsett förbehåller vi oss rätten att neka medlemskap, utan krav på att motivera varför vi nekar ett eventuellt medlemskap.

Medlemskap är inte öppet för anställda inom koncernen för Ipsos eller medlemmar av dess närmaste familj.

3. Användning av din personliga information

Informationen som samlas in om dig kommer att behandlas strikt konfidentiellt och enligt alla tillämpliga lagar, förordningar och regler inklusive dem som rör integritet och personuppgifter samt våra integritets- och cookies -policy. Dessa policyer är en integrerad del av dessa Allmänna villkor och finns här: https://www.ipsosisay.com/sv-se/privacy-policy och https://www.ipsosisay.com/sv-se/cookies-policy

Som en del av detta åtagande lovar vi att:

 • Annat än i förhållande till denna Panel kommer vi inte att försöka sälja något till dig eller skicka vidare dina personuppgifter till utomstående för marknadsförings- eller försäljningsändamål.
 • Dina individuella svar på enkäter förblir konfidentiella och kommer endast att användas tillsammans som en del av andra konfidentiella svar, såvida du inte uttryckligen godkänner något annat.
 • Vägran att svara på en viss fråga i en enkät som du är inbjuden till eller vägran att delta i en enkät får inga konsekvenser för ditt medlemskap.
 • Du kan när som helst begära att bli raderad samt borttagen från panelen och avsluta ditt medlemskap.

4. Policy för Email

Då du frivilligt har registrerat dig i panelen och bekräftat din e-postadress bör du inte markera e-postmeddelanden eller annan kommunikation från oss som skräppost eller som oönskad kommunikation, då du kan bli ansvarig för eventuella skador på IIS.

Våra enkätinbjudningar kan hamna, beroende på dina säkerhetsinställningar för din email, sändas till din skräppost eller liknande papperskorg. För att undvika detta, vänligen lägg till och godkänn [email protected] adress till dina godkända kontakter.

5. Registrering av bakgrundsinformation

När det gäller de statistiska analyser som IIS levererar till sina kunder, behöver IIS en viss demografisk och personlig information om dig, inklusive konfidentiell information, till exempel din inkomst.

Att förse IIS med denna personliga information är ett villkor för deltagande i enkäter, då det annars skulle vara omöjligt för oss att avgöra om ditt deltagande i någon enkät uppfyller våra eventuella kriterier. Vi frågar också några grundläggande detaljer om ditt hushåll och eventuella barn du kan ha och som du är förälder/vårdnadshavare för.

Under registreringsprocessen och under ditt deltagande i våra forskningsenkäter samtycker du till att endast tillhandahålla sann, korrekt och fullständig information och samtycker till att uppdatera din information i vår för att säkerställa att den förblir aktuell och korrekt.

6. Hur fungerar Panelen?

Panellister kommer att få relevanta enkätlänkar via e-post, SMS eller annan elektronisk kommunikation från IIS. Det finns ingen skyldighet för dig att besvara sådana enkäter. Varje enkät ska bara besvaras en gång. Markera inte e-postmeddelanden från Ipsos iSay som skräppost, som vi har förklarat i föregående avsnitt. IIS är ej skyldigt att sända enkäter till alla paneldeltagare för varje ny enkät. inte heller kan IIS garantera ett minimum eller ett maximalt antal enkäter per år.

IIS har vidtagit hög säkerhet gällande datasäkerhet. Skulle det ändå finnas virus i e-postmeddelandena som skickas till dig, är IIS inte ansvarig för eventuella konsekvenser som sådana fall kan medföra och ingen ersättning kan därför krävas om detta problem skulle uppstå.

7. Acceptera Användning och Deltagande

När denna är tillgänglig, som en Panellist kommer du att få tillgång medlemsgemenskapen och andra sociala funktioner. Du är införstådd med att alla meddelanden, åsikter, information, bilder eller annat material som förs över av dig eller andra paneldeltagare är ensam ansvarig för det material som postats. Du godkänner att du inte kommer att lägga upp eller för över material som:

 • Är illegal. Detta innefattar innehåll eller meddelanden som marknadsförs eller diskuterar olagliga aktiviteter eller uppmuntrar andra att begå dessa.
 • Är kränkande, oanständig eller hatiskt. Detta innefattar språk, information eller bilder. Maskerad svordomar (t.ex. "f__k") anses vara faktiska svordomar.
 • En person som hotar, trakasserar, förtalar eller behandlar en annan deltagare illa, antingen mellan deltagare eller riktad mot en IIS-moderator eller annan IIS-anställd.
 • Uppmuntrar till hat eller våld.
 • Är hånfull gällande ras, etniskt ursprung, sexuell läggning eller på annat sätt stötande.
 • Har ett olämpligt politiskt eller religiöst budskap.
 • Syftar till reklam eller marknadsföring av varor eller tjänster.
 • Innehåller virus, skadade filer, "trojanska hästar" eller annan skadlig kod.
 • Innehåller din personliga information eller personuppgifter om andra personer.
 • Ägs av eller använder någon annans upphovsrätt.

Det är viktigt att notera att IIS inte förhandsgranskar någon information som har publicerats i Panelen.

IIS förbehåller sig dock rätten att ta bort allt innehåll som publiceras, vare sig detta sker via omröstningsverktyget eller andra interaktiva funktioner som vi gör tillgängliga i vår Panel.

8. Gällande regler för Barn

Om du har lämnat information om barn i ditt hushåll och bekräftat att du är förälder eller vårdnadshavare kan vi kontakta dig för eventuella enkäter som vi vill att dina barn ska genomföra. Vi kommer alltid att kräva ditt tidigare samtycke och kommer inte att kontakta ditt barn direkt, såvida ditt barn inte är medlem i panelen i sig.

9. Du får belöningar för dina svar online samt medverkan i våra enkäter

Varje gång du fyller i en enkät före en deadline får du poäng eller annan belöning när du är klar eller deltar i en prisdragning. Typen och storleken på belöningen eller prisdragning kan variera beroende på enkätens svårighetsgrad, längd eller andra liknande element.

Om du begär att få avregistrera dig från Panelen bör du lösa in alla dina bonuspoäng mot kuponger innan du avslutar prenumerationen, annars förlorar du de återstående poängen och ditt poängkonto raderas automatiskt.

Det kan hända att poängen för nyligen slutförda enkäter inte omedelbart blir synliga på ditt konto. I sådana fall läggs poängen till senare på ditt konto.

IIS förbehåller sig rätten att när som helst genomföra en verifieringsperiod (högst 96 timmar), under vilken din belöning kommer att hållas i status "väntande". Under denna period kommer vi att genomföra kvalitetskontroller samt motverkan av bedrägerier. Vi kommer att informera dig om varje sådan väntetid som gäller för dig, via avsnittet Vanliga frågor på panelmedlemmarnas webbplats eller genom andra kommunikationsmedel, enligt avsnitt 14 nedan. Nyregistrerade Ipsos iSay-medlemmar kommer alltid att behöva vänta 96 timmar från registreringsdatum innan någon belöning kommer att betalas ut när statusen "Väntar" pågår.

När du har besvarat ett antal frågor via Panelen och har besvarat en enkät, eller om du inte riktigt passar in i profilen, har IIS eller dess klienter rätt att avsluta enkäten när som helst och behöver därför inte samla in ytterligare svar. I en sådan situation och beroende på vilken nivå som uppnås i en enkäten kan ett reducerat antal eller inga poäng tilldelas

10. Cookies, digitalt fingeravtryck, enhetsdata och annan information på din enhet

Vi strävar efter att:

 • Se till att enkäten levereras i en format som passar din enhet.
 • Hjälpa dig att få support om du har svårt att komma åt eller fylla i en enkät.
 • Använd anonymiserad information när det är möjligt för forskningsändamål. Till exempel för att bestämma andelen Paneler som använder en viss typ av webbläsare i ett visst land.

Anledningarna till att vi använder nedanstående åtgärder beskrivs mer detaljerat i vår sekretesskydd.

Cookies

Som beskrivs mer detaljerat i vår cookiepolicy använder vi olika typer av cookies och kan också läsa cookies från utomstående. Ditt tidigare samtycke används för cookies för statistiska ändamål, kvalitetskontroll, validering och bedrägerikontroll.

Digitalt fingeravtryck

Vi kan också använda digital fingeravtrycksteknik, även känd som "maskinidentifiering" digitala fingeravtryck, för att samla in viss information om din enhets maskinvara och programvara.

Enhetsdata och annan information på din enhet

Vi kan också använda viss information om maskinvara och programvara som finns på din enhet för kvalitetskontroll och bedrägeribekämpning.

Vi sparar också automatiskt information om din IP-adress, platsdata, operativsystem, skärmvisningsinställningar, webbläsartyp, användning av Flash och Java och om din enhet har en webbkamera.

11. Sekretessmeddelande

Som deltagare kan du bli ombedd att granska nya koncept, produkter och förpackningar som fortfarande är under utveckling och produkter som ännu inte är kända för allmänheten. Du kan komma i kontakt med, få se, använda eller på annat sätt få tillgång till viss icke-offentlig, konfidentiell, äganderättslig eller affärshemlig information eller material som är vår enda klients enda och exklusiva egendom, inklusive, men inte begränsat till, information om kundens produkter ("konfidentiell information"). Du får inte kopiera, skriva ut, lagra, vidarebefordra eller avslöja för någon på något sätt, den konfidentiella informationen du har tillgång till och får inte använda den konfidentiella informationen för andra ändamål än det syfte den avslöjades för dig.

12. Immaterialrätt

IIS ska äga och behålla det exklusiva ägandet av sina varumärken, logotyper, upphovsrätt, allt innehåll på webbplatsen och andra immateriella rättigheter ("IIS IP"). Du får inte använda eller reproducera någon av IIS IP utan IIS: s skriftliga medgivande. Ingenting i dessa Allmänna villkor ska tolkas som att du som deltagare får någon licens, rättighet, äganderätt eller intresse i något av IIS-IP, eller någon patent, varumärke, upphovsrätt eller liknande som ägs eller kontrolleras av IIS.

13. Ersättning och ansvarsbegränsning

Du samtycker till att gottgöra, försvara och inneha IIS och var och en av dess respektive tjänstemän, partners, klienter, chefer, anställda, agenter och advokater, fri från alla skulder, krav, handlingar, stämningar, förfaranden, domar, böter, skadestånd , kostnader, förluster och kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader, rättegångskostnader och/eller uppgörelseskostnader) som härrör från eller relaterade till: (i) ditt medlemskap i panelen, (i) ditt deltagande i forskningsenkäter som utförts av IIS, (i) någon utomstående påstår, eller annat brott enligt gällande Allmänna villkor.

Alla olagliga eller felaktiga åtgärder som orsakas av dig under ditt medlemskap i panelen eller ditt deltagande i forskningsenkäter som utförts av IIS, som kan anses vara ett brott mot straff- och/eller civilrätt, ger IIS fullständiga rättigheter att ansöka om lagliga eller rättsliga åtgärder i dessa ärenden. IIS frånsäger sig alla garantier, uttryckliga och underförstådda, relaterade till ditt medlemskap i panelen och ditt deltagande i forskningsenkäter som utförts av IIS, där IIS fritar sig allt ansvar (inklusive, men inte begränsat till, ansvar för indirekta, särskilda, tillfälliga eller följdskador), till dig eller någon utomstående, för ditt medlemskap i panelen och ditt deltagande i enkäter som genomförts av IIS.

Du kommer att frias från all kontakt med IIS, Ipsos:s kunder, vart och ett av deras anslutna företag, inklusive deras tjänstemän, styrelseledamöter, aktieägare, anställda och agenter från och mot alla krav, stämningar, talorsaker, krav, förlust, skulder, skyldigheter, domar, skadestånd, kostnader och utgifter av något slag (inklusive rimliga advokatkostnader) ("förluster") som direkt eller indirekt uppstår på grund av skada, dödsfall, egendomsskada eller annan skada som du orsakat eller påstås ha lidit till följd av distribution, försäljning, konsumtion eller användning av eller kontakt med en produkt i samband med någon produkttest eller eventuell utvärdering. Detta gäller inte för förluster som kan orsakas av klienter från IIS eller grov vårdslöshet eller ansvar från dessa enligt tillämplig produktansvar eller lagstiftning om konsumentskydd.

14. Villkor för Deltagande

IIS förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa "Allmänna villkor". Vi kommer att informera dig om eventuella uppdateringar via vår hemsida under rubriken "Vanliga frågor" på vår hemsida. Då och då kan vi kontakta dig via e-post för kontoadministration, samt via e-postnyhetsbrev eller specialmeddelanden som innehåller viktig information relaterad till din panelmedlemsaktivitet och viktiga paneluppdateringar ("Medlemsuppdateringar").

Vi kan också skicka dig e-postkommunikation om (i) belöningar som du kan vara berättigad till genom ditt deltagande i våra enkäter och (i) nya kampanjer som vi har angående (nya) panelbelöningar och/eller inlösen (gemensamt benämns som "Engagemangsuppdateringar "). Att ta emot någon av dessa engagemangsuppdateringar är valfritt, du kan när som helst avregistrera engagemangsuppdateringar separat genom att använda länken för att avsluta prenumerationen i dessa e-postmeddelanden.

I vissa fall kan enskilda enkäter vara föremål för ytterligare Allmänna villkor som du kommer att bli medveten om i början av en sådan enkät. Du kommer inte att vara skyldig att acceptera sådana ytterligare Allmänna villkor, men detta kan påverka din möjlighet att delta i en sådan enkät.

15. Uppsägning/avaktivering av medlemskap

Du kan när som helst begära att ditt medlemskap ska avslutas. Du kan göra detta antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller genom att klicka på lämplig länk i din Ipsos iSay-konto på din panel online. Observera att det kan ta upp till sju (7) dagar att behandla din begäran att radera all din information från våra system, du kan därför fortfarande kan få enstaka e -postmeddelanden från IIS under denna tid. Om du begär att få avregistrera dig från panelen bör du lösa in alla dina bonuspoäng mot kuponger innan du avslutar din prenumeration, annars förlorar du de återstående poängen och ditt poängkonto raderas automatiskt.

Vi kan avsluta medlemskapet när som helst med tio (10) dagars varsel. IIS förbehåller sig också rätten att avsluta ditt panelmedlemskap utan ytterligare meddelande eller motivering från oss, eller någon annan kränkning eller brott mot dessa Allmänna villkor, sekretesskydd eller om du bryter mot rådande regler för enkäten. I händelse av en uppsägning kommer du att få tio (10) dagar på dig att lösa in alla belöningspoäng som har samlats in före uppsägningsdatumet.

En uppsägning av ditt panelmedlemskap av IIS för bedrägligt bruk eller beteende, eller allvarligt brott mot dessa Allmänna villkor, sekretesskydd eller enkätregler, kan resultera i omedelbar förlust av alla belöningar eller poäng som har samlats in i samband med sådan användning, beteende eller överträdelse (inklusive de poäng eller andra belöningar som hålls i status "väntande" beroende vad ärendet handlar om). Eventuell användning av kontot av en annan person än den person som kontot är registrerat på, anses vara obehörig användning och kan vara skäl för omedelbar uppsägning och förlust av poäng.

IIS förbehåller sig rätten att radera inaktiva panellister från panelen. Detta innebär att man avslutar ett panellistmedlemskap om panellisten inte har någon registrerad aktivitet eller inte svarar på någon inbjudan till enkäten (genom att klicka på någon enkätlänk) i mer än sex (6) månader. IIS informerar dig om en sådan uppsägning och du kommer att få trettio dagar (30) dagar på dig att lösa in eventuella återstående poäng eller återaktivera ditt konto, annars förloras alla poäng och kontot radera.

16. Domsrätt

Dessa Allmänna villkor regleras av rumänsk lag och den icke-exklusiva jurisdiktionen för de rumänska domstolarna.

17. Ändringar av våra villkor

Vi håller våra villkor under regelbunden granskning och vi kommer att placera eventuella uppdateringar på denna webbsida. Vi kommer också att informera dig om eventuella ändringar via e-post eller när du loggar in efter en ändring. Våra villkkor uppdaterades senast den 29/01/2024.

18. Kontakta oss

För mer information om våra paneler, panelmedlemskap eller information om ditt medlemskap i en av våra paneler, kontakta vår Kundservice. De kan kontaktas av:

Email sänt till: [email protected] med rubriken “Ipsos iSay Panel” i ämnesraden

Eller via brev sänt till:
Ref: Ipsos iSay Panel
Panel Support Team
Ipsos Interactive Services SRL
319 Splaiul Independentei, 1 Sema City Building,
Bukarest, District 6, 060032
Rumänien