Privacy at Personal Data

Paano pinoprotektahan ang aking personal na privacy?

Napakahalaga sa amin ng pagpoprotekta sa privacy mo. Hinding-hindi namin susubukang magbenta sa iyo ng kahit ano at gagamitin lamang ang impormasyong ibibigay mo para sa mga layunin ng pananaliksik. Tingnan ang aming Patakaran sa Privacy para sa higit pang detalye.

Paano ginagamit ang aking personal na impormasyon?

Ang mga impormasyon na tulad ng edad at kasarian ay mga salik na ginagamit namin para pumili ng mga kalahok para sa aming mga survey. Kung wala ang mga ito, hindi namin masisiguro na ang aming mga resulta ay tumpak na sumasalamin sa demograpikong bumubuo sa bansang tinitirhan mo.

Hinding-hindi namin ibabahagi ang impormasyon sa kahit sino sa labas ng aming kumpanya (kabilang ang mga kliyente) nang wala ang pauna at may-kabatirang pahintulot mo. Ang impormasyong ibibigay mo ay ginagamit lamang para sa mga layunin ng pananaliksik, at upang matukoy kung sino ang pinakaakma sa isang survey. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang aming Patakaran sa Privacy.

Ano ang 'cookies'?

Ang cookies ay maliliit na file o mga piraso ng impormasyon na nasa browser mo o sa hard drive ng iyong computer. Kadalasang mga code lang ito na naglalaman ng pangalan ng server at isang generated string ng unique text at mga numero. Maliban kung ang bisita sa website ay partikular na nag-alok ng personal na impormasyon sa site (hal., sa pamamagitan ng form sa pagpaparehistro), walang paraan para malaman ng isang site ang higit pa tungkol sa taong iyon kaysa sa unique na cookie code sa loob ng partikular na site.

Makakatulong ang cookies para gumawa ng interaksyon sa pagitan ng mga website at user nang mas mabilis at mas madali. Nakakatulong din ito sa atin na magbigay ng personalized na impormasyon kapag naka-sign in ka.

Para sa higit pang impormasyon, maaari mo ring basahin ang aming Patakaran sa Cookie. Para alamin ang higit pa tungkol sa cookies, bumisita sa www.aboutcookies.org. www.aboutcookies.org.

Ano ang mga karapatan ko sa personal data?

Pagdating sa iyong personal data at impormasyon, sa Ipsos iSay hinahayaan ka naming gawin ang sumusunod na mga karapatan:

 • Karapatan sa Acess: Alamin kung anong uri ng personal data ang hinahawakan tungkol sa iyo at humiling ng kopya na impormasyong ito.
 • Karapatan sa Pagtatama: Humiling na i-update at itama ang iyong personal data.
 • Karapatan sa Portability ng Data: Tumanggap ng kopya ng personal data na naibigay mo, para maibigay mo ang impormasyong ito sa ibang organisasyon.
 • Karapatang Higpitan ang Paggamit: Humiling na itigil ang paggamit ng iyong personal data sa ilang mga kaso, kabilang kung naniniwala ka na ang personal na impormasyon tungkol sa iyo ay hindi tama o ang paggamit ay labag sa batas.
 • Karapatang Tumutol: Tumutol sa paggamit ng iyong personal data, kung ipoproseso naming ang mga ito batay sa lehitimong interes.
 • Karapatang Mabura: Sa ilang mga sitwasyon, maaaring kailangan mong ipabura ang iyong personal data.

Paano ko malalaman kung mayroon mang anumang pagbabago sa Patakaran sa Provacy o sa aking mga karapatan sa personal data?

Sinusunod ng Ipsos iSay ang komprehensibong Mga Tuntunin at Kundisyon, Patakaran sa Privacy, at Patakaran sa Cookies.

Bilang isang miyembro ng Ipsos iSay online panel, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang mga pagbabago sa paraan na aming ipinapadala o ibinabahagi ang impormasyon mula sa iyo at tungkol sa iyo. Ang industriya ng marketing research at ang mga kaugnay nitong organisasyon na nagbibigay ng regulasyon ay matagal nang nagtakda ng mahigpit na mga pamantayan upang protektahan ang impormasyon sa profile mo at sa iba pang personal data. Bilang bahagi ng aming katapatan sa seguridad ng iyong impormasyon, ang Ipsos ay may regular na internal at external audit sa seguridad ng impormasyon nito at sertipikadong sumusunod sa mga kinakailangan ng Standards for Information Security ISO 27001, Market, Opinion and Social Research ISO 20252, at ng Quality Management ISO 9001.

Kung magtatakda ang Ipsos iSay ng mga bagong kinakailangan o ia-update nito ang umiiral na mga proseso hinggil sa iyong pahintulot sa personal data bilang isang miyembro ng aming panel, makakatanggap ka ng pormal na abiso mula sa amin.

Paano ako makakasiguro na pananatilihin ng Ipsos iSay ang seguridad ng aking personal data?

Sa Ipsos iSay, lubos naming siniseryoso ang paggawa sa aming responsibilidad na panatilihin ang seguridad ng iyong personal data kaya naman, ginagawa namin ang lahat ng makatuwirang pag-iingat upang matiyak na protektado ang iyong personal data mula sa pagkawala, pagnanakaw, o maling paggamit. Kabilang sa mga pag-iingat na ito ang naaangkop na pisikal na seguridad sa aming mga opisina, kontroladong access sa mga computer system, at ang paggamit ng secure at encryted na internet connections kapag nangongolekta ng personal data.

Ang Ipsosy ay sumusunod na sa mga kinakailangan ng napakaraming internasyonal na pamantayan sa seguridad ng impormasyon.

Hindi ibinibenta o pinauupahan ng Ipsos ang aming listahan ng mga panelist para sa anumang kadahilanan, at hindi namin binibigyan ang aming mga kliyente sa pananaliksik ng anumang personal data na may pagkakakilanlan kapag nagsusumite kami ng mga resulta sa survey. Ang personal data na maaari mong ibahagi sa Ipsos ay ginagamit lamang upang iugnay ka sa nauugnay na mga pananaliksik na pag-aaral sa paraan na walang pangalan o gamit ang di-totoong pangalan. Sa mga eksepsiyonal na kaso lamang at may paunang hayagang pahintulot mo, na magbibigay kami ng anumang personal na impormasyon sa isang kliyente o sa iba pang partner sa pananaliksik.

Maaaring natatandaan mo na noong nag-sign up ka sa Ipsos iSay, pinadalhan ka namin ng email na humihiling sa iyo na i-verify ang pasya mo na sumali, o mag-double opt-in. Ipinapakita ng prosesong ito na inaabot namin ang pamantayan sa industriya sa pagsuri ng kalidad ng mga permiso at pahintulot.

Mapapansin mo rin na lahat URL ng iyong mga survey o website page ay nagsisimula sa ‘https://’. Isa itong tanda ang iyong mga sagot sa survey, rewards, balanse ng points, at lahat ng iba pang personal data ay ipinapadala gamit ang secure at SSL encrypted connection.

Maaari mo ba akong paalalahanan sa kung ano na ang pinahintulutan ko sa Ipsos iSay?

Noong nagpasya kang sumali sa Ipsos iSay, sumang-ayon ka na maaari kaming magpadala sa iyo ng mga survey invite at iba pang nauugnay na mga notification. Maaari ka laging pumili kung lalahok ka o hindi sa isang market research survey na ikaw ay naimbitahan. Maaari rin naming hilingin sa iyo na i-update ang iyong mga profile setting na seksiyon o irebyu ang bago o updated na mga patakaran. Kung nagpakilala ang Ipsos iSay ng mga bagong feature, maaari kaming humiling ng naiibang permiso mula sa iyo para sa mga produkto o serbisyong nagpapahiwatig ng paggamit ng iyong personal data. Lagi ka ring may opsyon na kanselahin ang pagiging miyembro mo sa Ipsos iSay panel.

Paano ko ia-update ang aking mga personal data setting?

Maaari mo laging i-adjust ang iyong mga gustong permiso:

Sa iyong mga account setting na seksiyon: https://ipsosisay.com/fil-ph/user/

Sa pamamagitan ng lubos na pagputol sa pagiging miyembro sa Ipsos iSay: https://ipsosisay.com/fil-ph/user/

Paano kung may mga anak ako sa aking bahay?

Ang sinumang bata na wala pang edad na 18 na nakalista sa iyong account ay maaaring imbitahing lumahok sa mga survey gamit ang account contact mo. Pinpayagan lamang ang mga batang ito na lumahok sa mga Ipsos iSay survey hangga't ikaw, ang miyembro ng Ipsos iSay panel, ay ang magulang o legal na tagapangalaga at magbibigay ka ng hayagang pahintulot.

Wala bang pangalan at secure ang aking mga sagot sa survey at iba pang interaksyon sa Ipsos iSay?

Ang personal data ay maaaring kolektahin sa dalawang paraan: (1) sa pamamagitan ng tahasang paghingi ng iyong mga personal na detalye sa panahon ng pagpaparehistro o sa mga survey at (2) sa pamamagitan ng pag-configure sa mga opsyon upang awtomatikong mangolekta ng partikular na personal data sa tulong ng kinakailangan, gumagana o opsyonal na cookies. Ginagawa namin ang lahat ng pagsisikap upang masiguro na anumang makokolektang personal data ay maitatabi nang secure at ng kinokolekta lamang namin ang personal data na kinakailangan at ipinahayag nang malinaw at hindi tinatago sa aming Patakaran sa Cookies at sa Patakaran sa Privacy.

Dagdag pa, ginagawa namin ang aming makakaya para gawin ang karanasan mo sa Ipsos iSay community, sa mga survey, at sa app na nakakatuwa at kasiya-siya sa pamamagitan ng pagsiguro na mangolekta ng data sa pinakakaaya-ayang paraan hangga't maaari.

Mapapansin mo rin na hindi namin inilalathala ang buong pangalan at lokasyon ng sinumang miyembro sa aming mga komunikasyon sa pampublikong ugnayan o sa mga social media platform. Huwag mo ring ibahagi ang alinman sa iyong impormasyon na personal na nagpapakilala sa iyo sa aming mga social media page.

Ang pagpapanatiling secure ng iyong data ay nangangailangan din na panatilihin mo ang seguridad ng iyong account sa paggamit ng talagang kumplikadong mga password at itabi ang mga ito nang ligtas. Dapat mo ring tiyakin na mayroon kang sapat na seguridad sa sarili mong mga system.

Bilang patakaran, laging siguruhin na:

 • Palakasin ang iyong sign-in at gumawa ng malakas na password
 • Protektahan ang iyong mga device
 • I-update ang iyong software at ang anumang mga antivirus program na na-install mo
 • I-browse ang internet nang ligtas
 • Iwasang ibigay ang iyong email address o iba pang impormasyon sa mga pampublikong social media page

Anong impormasyon o mga aksiyon tungkol sa aking personal data ang maaaring kong i-request mula sa Ipsos?

Kung nais mong gawin ang alinman sa mga karapatan mo sa personal data o mayroon kang may kaugnayang mga tanong, kontakin ang aming Data Protection Department. Maaari silang kontakin gamit ang email sa [email protected]. Gamitin ang email address na nauugnay sa iyong account at isulat ang "Ipsos iSay panel" bilang subject line.

Ang higit pang impormasyon tungkol sa mga paraan upang kontakin ang Ipsos o ang aming namamahala sa pagbibigay ng regulasyon ay makikita sa Patakaran sa Privacy.