Pagkamit ng Points

Paano ako makakakuha ng points?

Magkamit ng points sa pagsagot ng mga survey sa Ipsos iSay. Ang bilang ng points na makukuha mo sa bawat survey ay nakasaad bago mo sagutin ang survey at maaaring nakadepende sa ilang mga salik, kabilang ang haba ng survey. Ang iyong points ay idadagdag sa Balanse ng Points mo sa loob ng ilang minuto matapos makumpleto ang survey, maliban kung iba ang nakasaad sa mga instruksiyon ng survey.

Paano ko makikita kung ilang points ang mayroon ako?

Pagkatapos mag-sign in, ang kasalukuyang balanse ng points mo ay makikita sa itaas ng page katabi ng dilaw na star. Maaari mong tingnan ang mas detalyadong impormasyon tungkol sa points na nakuha mo at anumang points na nagastos mo sa rewards sa pamamagitan ng pag-click sa points sa itaas ng page na katabi ng dilaw na star.

Ilang beses ina-update ang aking account sa points na nakuha ko?

Ang points na makukuha mo ay idinadagdag sa iyong account sa loob ng ilang minuto matapos makumpleto ang isang survey, maliban kung iba ang nakasaad sa mga instruksiyon ng survey. Sa ilang mga kaso, maaaring umabot ng ilang araw bago maibigay ang points.

Paano kung tapos na akong sumagot ng survey at walang lumabas na points sa aking account?

Sa ilang mga kaso, may mga survey na idinisenyo na umabot ng ilang araw bago matapos, kaya ang points ay maaaring hindi idagdag sa iyong account hanggang sa huling araw ng survey. Gayunpaman, kung hindi lalabas ang points mo sa loob ng ilang araw matapos sumagot ng survey, maaari mong Kontakin Kami.

Paano idinaragdag ang mga puntos sa aking account kapag tinatapos ang isang survey?

Palagi naming sinusubukan na itugma ka sa pinakamahusay na survey, at kung minsan kapag nagsimula ka ng isang survey, ililipat ka sa isa pa bilang bahagi ng proseso ng paghahanap ng tamang tugma. Sa kasong ito, ang bilang ng mga puntos na ipinapakita sa dulo ng iyong huling survey ay ang kabuuan ng mga puntos na iginawad para sa bawat survey na iyong ipinasok. Ang mga puntos ay idaragdag sa balanse ng iyong account, sa ilalim ng magkakahiwalay na numero ng survey.

Bakit hindi ako nakakatanggap ng mga puntos pagkatapos i-update ang Aking Profile?

Ang pagkumpleto ng iyong profile ay nakakatulong sa amin na itugma ka sa mga nauugnay na survey. Hindi ka makakakuha ng mga puntos sa pamamagitan ng pagkumpleto ng iyong profile ngunit ang pagpapanatiling napapanahon ay makakatulong sa iyong maimbitahan sa higit pang mga survey. Ang bilang ng mga puntos na kikitain mo para sa bawat survey ay ipapahiwatig bago ka kumuha ng survey.