Losowanie Ciekawostki piłkarskie

Udział w tym losowaniu podlega niniejszemu regulaminowi:

1) Kto organizuje losowanie nagród?

Organizatorem tego bezpłatnego losowania nagród jest firma Ipsos Sp. z o. o., której siedziba znajduje się przy ul. Domaniewska 34 A, Warszawa, 02-672, Polska („Ipsos”).

Udział w losowaniu nagród oznacza zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

2) Kto może brać udział w tym losowaniu nagród?

W losowaniu nagród mogą brać udział wszyscy aktywni członkowie Ipsos iSay, którzy ukończyli 16 lat i mieszkają w Polsce. W krajach, w których próg pełnoletniości jest wyższy niż 16 lat, może być wymagana zgoda rodzica i/lub udział osoby dorosłej w odebraniu nagrody i/lub wypełnieniu warunków niniejszego regulaminu.

W losowaniu nagród nie mogą brać udziału pracownicy firmy Ipsos, jej spółek zależnych, ich rodzice, podmioty stowarzyszone i dostawcy oraz ich najbliższa rodzina (małżonek, rodzice, rodzeństwo i dzieci).

3) Jak długo trwa Losowanie?

Losowanie Ciekawostki piłkarskie rozpoczyna się dnia 20 listopada 2022 roku o godzinie 00:01 czasu uniwersalnego Greenwich (GMT), a kończy się 18 grudnia 2022 roku o godzinie 00:00 czasu GMT.

4) Jak się zgłosić do udziału w losowaniu?

Aktywni członkowie Ipsos iSay, którzy po wejściu na stronę „Nagrody”, kliknięciu karty nagrody Ciekawostki piłkarskie, kliknięciu przycisku „Zamów teraz”, odpowiedzą na jedno lub wszystkie pięć pytań, następnie klikną przycisk „Wyślij odpowiedź”, otrzymają 1 (jedno) zgłoszenie do udziału w losowaniu Ciekawostki piłkarskie.

5) Ile mogę mieć zgłoszeń?

Każdy aktywny członek Ipsos iSay, który prześle co najmniej jedną odpowiedź na Ciekawostkę piłkarską, będzie uprawniony do otrzymania 1 (jednego) zgłoszenia do udziału w losowaniu. Podwójne zgłoszenia nie będą się kwalifikować. Zautomatyzowane zgłoszenia, zgłoszenia masowe lub zgłoszenia osób trzecich zostaną zdyskwalifikowane!

6) Jakie są nagrody?

1 (jedna) nagroda zostanie przyznana 1 (jednemu) zwycięzcy w każdym z 12 (dwunastu) krajów uczestniczących w losowaniu, każdy zwycięzca otrzyma wirtualną kartę przedpłaconą Mastercard® o wartości 100 EURO przydzieloną w wyniku losowania. Całkowita wartość nagród wynosi 1200 EURO. Szanse na wygraną zależą od liczby zakwalifikowanych zgłoszeń.

Nagrody nie są wymieniane na ekwiwalent w gotówce.

Tylko Ipsos może dokonać transferu lub cesji nagrody.

Ipsos zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody nagrodą o równej lub większej wartości.

Zwycięzcy są odpowiedzialni za wszystkie podatki i opłaty związane z otrzymaną nagrodą i/lub jej użytkowaniem.

7) Jak będzie wybierany zwycięzca?

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez losowanie z puli wszystkich uprawnionych zgłoszeń. Świadkiem losowania będzie obserwator niezależny od zespołu badawczego przeprowadzającego losowanie.

To losowanie zostanie przeprowadzone w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń podanej powyżej.

8) Jak zostanie powiadomiony zwycięzca o wygranej?

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 14 dni roboczych od daty losowania. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail podany przez uczestnika w rejestrach członka Ipsos iSay.

Wszystkie nagrody wymagają potwierdzenia e-mailem, a zwycięzcy członkowie muszą odpowiedzieć na powiadomienie w ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania e-maila z powiadomieniem, aby odebrać nagrodę. Jeżeli w ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania e-maila z powiadomieniem nie zostanie przesłana odpowiedź, nagroda przepadnie i w takiej sytuacji może zostać przyznana innej osobie wybranej w ramach losowania z pozostałych uprawnionych zgłoszeń. Przeprowadzone zostaną 3 alternatywne losowania, po których nagroda(y) nie zostanie/zostaną przyznana(e). Nagroda(y) nieodebrana(e) nie zostanie/zostaną przyznana(e).

Nagrody zostaną wysłane e-mailem w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania odpowiedzi na powiadomienie.

9) Kto jest odpowiedzialny za dokładność danych kontaktowych wykorzystywanych do kontaktowania się ze zwycięzcami?

Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za poprawność dostarczonych danych kontaktowych. Ipsos nie odpowiada za żadne nieścisłości w danych kontaktowych podanych przez uczestnika, które mogą prowadzić do niemożności skontaktowania się z uczestnikiem lub dostarczenia zwycięzcy nagrody przez firmę Ipsos.

10) Wykorzystanie danych osobowych w tym losowaniu

Ipsos będzie używać adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska lub innych danych kontaktowych podanych w ramach konta członkowskiego Ipsos iSay, wyłącznie do celów związanych z kontaktowaniem się ze zwycięzcą. Dane osobowe wykorzystywane w ramach losowania nagród nie zostaną przekazane osobom trzecim, chyba że takie przekazanie jest konieczne, aby firma Ipsos wywiązała się z obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu (np. wysłanie nagród) lub zachowała zgodność z wymogami prawnymi.

Na stronie internetowej Ipsos iSay zostanie także opublikowana nagroda, imię i nazwisko oraz miasto, w którym mieszkają zwycięzcy. Dalsze uczestnictwo w niniejszym losowaniu nagród i/lub przyjęcie nagrody, na podstawie wyraźnej zgody, zwycięzca może upoważnić Ipsos do użycia swojego nazwiska, imienia, miasta jako elementu dowolnego wydarzenia promocyjnego związanego z konkursem w zamian za żadne inne wynagrodzenie, inne niż przypisana nagroda. Imiona i nazwiska oraz położenie geograficzne będzie również użyte w powiadomieniach o zwycięskich zgłoszeniach, wysyłanych do uczestników, którzy zażądają szczegółów odnośnie do zdobywcy nagrody.

Więcej szczegółów na temat używania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce prywatności. Odnośnie do dalszych szczegółów naszej zgodności z zasadami ochrony danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem [email protected] lub wysłanie pisma do działu zajmującego się ochroną danych na adres: Ipsos Sp. z o. o., ul. Domaniewska 34 A, Warszawa, 02-672, Polska.

11) Odpowiedzialność

Ipsos nie ponosi odpowiedzialności za spóźnione, utracone, błędnie skierowane, powielane mechanicznie, nieprawidłowo dostarczone, niekompletne, nieczytelne i niezrozumiałe wpisy, wiadomości i posty, niedostępne połączenie sieciowe, błędny, niekompletny, zniekształcony lub opóźniony przekaz komputerowy, usterki online, za usterki techniczne, sprzętowe, błędy oprogramowania lub inne zakłócenia, lub inne błędy komunikacji lub okoliczności zakłócające, uszkadzające lub wpływające na losowanie nagród w jakikolwiek sposób.

12) Jakie obowiązują przepisy w tym losowaniu nagród?

Niniejszy Regulamin będzie podlegać prawu obowiązującemu w Polsce oraz jurysdykcji niewyłącznej sądów polskich.